Povinně zveřejňované informace - §106/99 Sb.

povinně zveřejňované informace
podle §5, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a Standardu ISVS

1. Oficiální název:
úplný oficiální název povinného subjektu

Obec LEŠTINKA

2. Důvod a způsob založení:
důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost
-vznik jako územní samosprávná jednotka dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
-obec zajišťuje veřejnou správu svého území vč. výkonů působnosti orgánů státní správy

3. Organizační struktura:
popis organizační struktury povinného subjektu

zastupitelstvo obce   =>  výbory obce
starosta obce  =>  zástupce starosty obce
administrativa obce
podrobnosti zde

4. Kontaktní spojení:
kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.

OBEC LEŠTINKA
Leštinka č.30
539 73 SKUTEČ

tel/fax 469 351 336
mobil starosta Luboš Kropáček: 602 872 689
mobil místostarosta: Jiří Lorenc 723 083 775
email : ou.lestinka@tiscali.cz
podrobnosti zde

Úřední hodiny : PO 15,00 - 18,00 hod
5. Případné platby můžete poukázat:
bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

KB Chrudim pobočka Skuteč

č.ú.14320-531/0100

6. IČO:
identifikační číslo organizace (IČO)

002 70 377

7. DIČ:
daňové identifikační číslo organizace (DIČ)

233-00270377

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce:
údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok

 Vyvěšeno.

K nahlédnutí zde.

9. Žádosti a informace:
místo a způsob, jak získat příslušné informace. Jako jedna z možností podání žádosti o informace se doporučuje použití elektronické pošty. Pro potřebu podání žádosti o informace nemusí být aplikován elektronický podpis

- v kanceláři OÚ Leštinka v úřední hodiny
- úřední desky umístěné před budovou OÚ
- informačních skříňky rozmístěné po obci

(u prodejny a na návsi)
- prostřednictvím místního rozhlasu a zpravodaje
podrobnosti zde

10. Příjem žádostí a dalších podání:
kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

- v kanceláři OÚ Leštinka v úřední hodiny

11. Opravné prostředky:
místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

- na Obecním úřadě v úřední hodiny ve lhůtě uvedené v poučení toho ţo rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
- proti opatření výboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu a působnosti projedná starosta, místostarosta,  příp.výbory obce
- došlo-li rozhodnutím výboru či orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat za podmínek § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb, občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d Ústavy ČR ústavní stížnost k ústavnímu soudu

12. Formuláře:
název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat. Doporučuje se vzory formulářů zveřejnit způsobem, umožňujícím dálkový přístup, s aktivním odkazem

- v kanceláři OÚ Leštinka v úřední hodiny

podrobnosti zde

13. Nejdůležitější předpisy, zákony:
přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí. Doporučuje se, pokud je to možné, na takové předpisy zřídit aktivní odkazy

- vyhlášky obce - v kanceláři OÚ Leštinka v úřední hodiny

podrobnosti zde

14. Sazebník úhrad za poskytování informací:
Sazebník úhrad za poskytování informací

Bezplatné poskytování informací:
- informace poskytnuté formou nahlédnutí do listin
- informace poskytnutá ústně nebo prostřednictvím telefonu
- informace, které jsou k dispozici v elektronické podobě

Placené informace:
Dle sazebníku úhrad za poskytování informací dle ust. § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů - tj. nákladů spojených se zpracováním a poskytnutím informace.
podrobnosti zde

15.Výroční správy za dva předchozí kalendářní roky dle zák. č.106/1999 Sb. :
výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací. Doporučuje se, aby i starší zprávy byly snadno přístupné, například v archivu dokumentů

Rok 2010

Rok 2009

16. Seznam organizací :
seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

Rozpočtové organizace
-Obec Leštinka
Organizační složky
-nejsou-

17. Vidimalizace a legalizace (CzechPOINT): podrobnosti zde
18. Návody pro řešení životních situací podrobnosti zde